โครงสร้างของโครงการ
   
 
 
 
 
 
 
โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต (CPR)
อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2012305-6 แฟ๊กซ์ 02-2012821