ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   
 
มหาวิทยาลัยมหิดล www.mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ www.ccne.or.th
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
สภาการพยาบาล
   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี www.ra.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย www.thaiheart.org
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม http://cvmc.mahidol.ac.th/
ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา www.americanheart.org
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา
   
thaicpr.com

www.thaicpr.com
สนับสนุนให้มีการอบรมการช่วยชีวิตทั้งระดับพื้นฐาน
แลระดับสูงแก่บุคคลทั่วไป

thaicpr.com

www.facebook.com/groups/TRCinstructors
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
แห่งประเทศไทยภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

   
 
 
โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต (CPR)
อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2012305-6 แฟ๊กซ์ 02-2012821